قابل توجه دانشجويان گرامي:

براساس بخشنامه 44007 مورخ 25/7/96 سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي

دانشجويان ورودي مهر 95 به بعد ملزم به گذراندن دروس پيش و جبراني طبق جدول ذيل مي باشند.

رديف

نوع ديپلم

تعداد دروس پيش و جبراني

( مدرك متجانس)

تعداد دروس پيش و جبراني

 ( مدرك نامتجانس)

رديف

نوع ديپلم

تعداد دروس

پيش و جبراني

1

فني‌و حرفه‌اي

8

16

4

سه ساله نظري

12

2

كارودانش

14

16

5

پيش دانشگاهي

12

3

هنرستان نظام قديم

8

16

6

نظام قديم

12